📦 Országosan van lehetőség házhozszállításra. 🏠 Személyes átvétel pedig az István utca 28-ban lehetséges. :) Várunk szeretettel! 🙋‍♀️

Privacy policy

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a flow-r.hu weboldal keretén belül a Szetlák Bettina EV. (továbbiakban: Flow-R vagy Adatkezelő), székhelye: 1043 Budapest, Virág utca 17. 6/31. által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi az alábbi linken keresztül: https://flow-r.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

  1. Adatkezelő megnevezése

   Adatkezelő neve:          Szetlák Bettina EV.

   Adatkezelő nyilvántartási száma: 52282913

   Adatkezelő adószáma:             68809452-1-41

   Adatkezelő székhelye:            1043 Budapest, Virág utca 17. 6/31.

   Adatkezelő képviselőjének neve:  Szetlák Bettina

   Képviselő elérhetősége:          info@flow-r.hu

    

    2. Jogszabályi háttér 

      Flow-R a weboldalán keresztül végzett szolgáltatás nyújtás során az érintettek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

       a) Magyarország Alaptörvénye; b) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”

       b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

       c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

       d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);

       e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);

       f) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény (Grt.);

      g) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

      

      3. Általános adatkezelési alapelvek

       A honlapon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárul. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

       Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

       A weboldal keretein belül nyújtott regisztrációval, feliratkozással, megrendeléssel, vásárlással a felhasználók (érintettek) kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást. 

       Flow-R a honlapján gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője, amelyhez a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek regisztrációs, feliratkozási,  megrendelés, vásárlási űrlap kitöltését követően, megadott személyes adatait, az Adatkezelő által fenntartott adatbázisban internetes  megrendelés, vásárlás biztosítása céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza. 

       A regisztrációval, feliratkozással, megrendeléssel, vásárlással az érintett hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott e-mail címére az Adatkezelő küldött levélben tájékoztassa az aktuális promóciós ajánlatairól valamint Flow-R szolgáltatásairól és a felhasználás újdonságairól.

       A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

       személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

       hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

        

        4. Flow-R honlapjának használata során megvalósuló egyes adatkezelések

         4.1 Az adatkezelés helye

         Az adatkezelés helye az adatkezelő székhelye vagy telephelye.

          

         4.2 A honlap adatkezelése

         A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

         A Társaság az alábbi sütiket alkalmazza:

         social media: Facebbok képpont

         látogatottság-elemzés: Google Analytics

          A jelen honlapon alkalmazott sütiket a Flow-R online értékesítési platform-szolgáltatója, a Shopify üzemelteti. A honlap használata során használt sütikről bővebb tájékoztatás elérhető: https://www.shopify.com/legal/cookies .

         A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tudja kiválasztani, hogy sütik használatát kívánja engedélyezni, vagy tiltja.

         adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig adattárolás módja: elektronikus

         4.3 Regisztráció, feliratkozás, megrendelés, vásárlás, házhozszállítás: 

         Flow-R honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra, feliratkozásra, megrendelésre, vásárlásra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja Flow-R adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt, feliratkozást, megrendelést, vásárlást. 

         Flow-R a megrendelések, vásárlások kezelésére a Shopify adatfeldolgozót veszi igénybe.

         A megrendelt termékek házhozszállítását a Flow-R futárszolgálat útján teljesíti. A házhozszállítás feltétele az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, vásárolt termékek megnevezésének a futárszolgálat rendelkezésére bocsájtása.

         Flow-R a megrendelések, vásárlások házhozszállítására saját futárt vagy a Fuvar.hu Kft. adatfeldolgozót veszi igénybe.  További tájékoztatást kaphat az alábbi weboldalon: https://fuvar.hu/privacy

         adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció, feliratkozás, megrendelés, vásárlás, házhozszállítás

         kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, számlázási címe, vásárolt termékek

         adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

         adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig, futárszolgálat esetén a szolgáltatás teljesítéséig.

         adattárolás módja: elektronikus

         4.4 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

         Az érintett kérelmére Flow-R hírlevelet küld. Flow-R minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget. Flow-R kifejezetten felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a megrendelés, vásárlási szándékot követően az Érintetteket folyamatosan tájékoztathatja a megrendelés, vásárlás és a kiszállítás aktuális státuszáról, amely azonban nem minősül hírlevélnek.


         Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint Flow-R tilalmi listát vezet. Flow-R kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

         Flow-R a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a MailerLite adatfeldolgozót veszi igénybe.


         Flow-R továbbá a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a Mail Chimp USA-beli adatfeldolgozót veszi igénybe. A Mail Chimp szerepel a Privacy Shield listán, így számára adat biztonságosan átadható. A Privacy Shield keretrendszerről további tájékoztatást kaphat az alábbi weboldalon: https://www.privacyshield.gov/welcome

          

         adatkezelés célja: az Érintettek tájékoztatva legyenek az aktuális promóciókról, termékpalettáról ill. a Flow-R által bevezetett új folyamatokról 

         kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

         adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

         adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal 

         adattárolás módja: elektronikus

         4.5 Chatbot alkalmazása

         Az érintettnek lehetősége van a Facebookon kiépített chatboton keresztül közvetlenül felvenni a kapcsolatot Flow-Rtel. A chatbot használatához jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás szükséges.

         A chatbot alkalmazása során rögzítésre kerül a teljes beszélgetés, valamint az érintett neve, -email címe, telefonszáma.

         A beszélgetés során a Társaság regisztrációt készíthet az érintett számára a honlapra, amely helyre e-mail címet, telefonszámot és jelszavakat kell megadni – amelynek során külön elfogadásra kerül az adatvédelmi tájékoztatás, amellyel az érintett hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

         Flow-R a chatbot alkalmazáshoz a Facebookot veszi igénybe adatfeldolgozóként.

         adatkezelés célja: azonnali válaszadás az érintett kérdéseire

         kezelt adatok köre: érintett keresztneve, beszélgetés, , emailcím, telefonszám

         adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

         adattárolás határideje: a beszélgetést követő 15 év 

         adattárolás módja: elektronikus

          

          5. Az adatkezelés módja és biztonsága

           Flow-R adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet biztosít.  Ez az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek. 
           Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat egy nyilvántartásban kezeli és az adatkezelés során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

           Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

            

            6. Az érintett jogai

             Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info [kukac] flow-r [pont] hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

             Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

              

             6.1. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférés)

             A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

             1. a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
             2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
             3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
             4. d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
             5. e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
             6. f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
             7. g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
             8. h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
             9. i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

             Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

             1. a) az érintett személyes adatok kategóriái;
             2. b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
             3. c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

             Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

             • adatkezelés céljai;
             • érintett személyes adatok kategóriái;
             • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
             • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
             • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
             • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
             • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

             Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.

             Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

             Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel. 

             6.2. Helyesbítéshez való jog

             Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója szerint. 

             6.3. Tiltakozás joga

             Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

             • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
             • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

              

             Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok korlátozásra kerülnek.

             6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

             Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

             • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
             • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
             • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
             • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

             Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

             Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

             • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
             • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
             • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
             • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

             Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

             6.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

             Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

             1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
             2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
             3. c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
             4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
             5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

             VAGY

             1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

             Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

             1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
             2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
             3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
             4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
             5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
             6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
             7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
             8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

             6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

             Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

              

             • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

             ÉS

             • az adatkezelés automatizált módon történik.

             E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

              

             Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal. 

             6.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

             Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

             6.8. Jogorvoslat

             Flow-R az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

             Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

             • név:       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
             • székhely:            1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
             • honlap: www.naih.hu

             Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

              

              7. Felelősségvállalás

               A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek Flow-Ret a személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

                8. Adatfeldolgozók

                 Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelő által kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

                 Flow-R a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:


                 adatfeldolgozó neve:      DotRoll Kft.

                 címe:                              1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

                 cégjegyzékszáma:           01-09-882068

                 adatfeldolgozás célja:     levelező szolgáltatás

                  

                 adatfeldolgozó neve:     DotRoll Kft.

                 címe:                              1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

                 cégjegyzékszáma:          01-09-882068

                 adatfeldolgozás célja:    tárhelyszolgáltatás

                  

                 adatfeldolgozó neve:     Webshippy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

                 címe:                              1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

                 cégjegyzékszáma:          01-09-282775

                 adatfeldolgozás célja:    fullfilment szolgálató

                  

                  

                 adatfeldolgozó neve:    Fuvar.hu Kft.

                 címe:                               7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1 em. 3.

                 cégjegyzékszáma:         02-09-083090

                 adatfeldolgozás célja:    futárszolgálat

                  

                 adatfeldolgozó neve:     Shopify Inc.

                 címe:                              150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, Ontario, Canada K2P 1L4

                 adatfeldolgozás célja:    webshop hosting szolgáltató

                  

                  

                 adatfeldolgozó neve:     Facebook Ireland Limited.

                 címe:                            Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland

                 cégjegyzékszáma:          IE9692928F

                 adatfeldolgozás célja:    chatbot, regisztráció, feliratkozás,  megrendelés, vásárlás

                  

                 adatfeldolgozó neve:    Google Ireland Limited.

                 címe:                            Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland

                 cégjegyzékszáma:          IE6388047V

                 adatfeldolgozás célja:   Analítika, regisztráció, feliratkozás,  megrendelés, vásárlás


                 adatfeldolgozó neve:     200 Labs, Inc., d/b/a Chatfuel.

                 címe:                            555 De Haro Street, Suite  280, San  Francisco, CA 94107 USA

                 adatfeldolgozás célja:    chatbot, feliratkozás,  megrendelés, vásárlás

                  

                 adatfeldolgozó neve:     UAB “MailerLite”.

                 címe:                             Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

                 adatfeldolgozás célja:    Hírlevél

                  

                 adatfeldolgozó neve:     The Rocket Science Group, LLC, d/b/a MailChimp.

                 címe:                             675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

                 adatfeldolgozás célja:    Hírlevél

                  

                  

                  9. A nyilatkozat megváltoztatása

                   Flow-R fenntartja a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot és Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat vagy Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

                    

                    10. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

                     A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben GDPR, valamint az Infotv. szabályai az irányadók.