📦 Országosan van lehetőség házhozszállításra. 🏠 Személyes átvétel pedig az István utca 28-ban lehetséges. :) Várunk szeretettel! 🙋‍♀️

Refund policy

  A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó ezen jogát a jogszabályoknak megfelelően a termék megrendelése és az áruátvétele közti időben is gyakorolhatja.
    Felhasználó az elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Amennyiben a Felhasználó elállási jogával kíván élni, azt a kapcsolati adatok között megadott elérhetőségeken postai úton vagy a info@flow-r.hu e-mail címen lehet a hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai levél útján történő elállásnál a Szolgáltató a levél postára adásának dátumát veszi figyelme a 14 (tizennégy) nap számításakor. Kérjük, hogy a levelet ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

      Az elállási jog gyakorlásához az alábbi nyilatkozat-minta is használható:

       

      Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

      (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
      Címzett: Szetlák Bettina EV. 1043 Budapest, Virág utca 17. 6/31.
      Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
      Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
      A fogyasztó(k) neve:
      A fogyasztó(k) címe:
      A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
      Kelt:
       ​Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt Szolgáltatónak visszaküldi.

       Az elállással érintett terméket kérjük, hogy a fentiek szerint juttassa vissza Szolgáltató következő címére 1043 Budapest, Virág utca 17. 6/31. A visszaküldéssel kapcsolatosan felmerülő költségek a Felhasználót terhelik.
        
       Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az elállással érintett termék Postai küldeményként vagy utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

       Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

       A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti:

       • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, vagy díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
       • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
       • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
       • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
       • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
       • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
        Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

        A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

        Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.